Tag Archives: واردات

جنگ تجاری دچار پیش لرزه شده است

جنگ تجاری میان آمریکا و کشورهای جهان، ترامپ به پیروزی‌هایی رسیده است، البته باید در نظر داشت که اتفاقات قبل و بعد شروع یک جنگ تجاری مانند هر جنگ دیگری با ادامه زمان دچار تغییر شده و طرف های دیگر نیز اقدامات متقابل انجام خواهند داد.