Tag Archives: حسابرسي

صورت های مالی بانک ها تراز نشد

صورت های مالی بانک ها با وجود تلاش دولت در سال ۹۶ نیز تراز نشد مشکلی که خود را در انجماد دارایی ها و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نشان می دهد.