Tag Archives: برنامه پنجم

تسهیلات دهی بانک ها در برنامه پنج ساله

تسهیلات دهی بانک ها برای اقشار ضعیف جامعه کارایی نداشته از این رو باید روش های دیگری برای تامین مسکن این اقشار در نظر گرفته شود.