Tag Archives: ارز ، يورو ، دلار ، بانك مركزي

نرخ ارز جامعه سیاسیون را به سکوت واداشت

نرخ ارز نوسانات اخیر را نه ناشی از تقاضای نقدی بلکه سه علت اساسی مربوط به بازار حواله را در این زمینه جزو عوامل اصلی می داند.

نرخ ارز پله های ترقی را یک شبه طی کرد

نرخ ارز بر نگرانی ها در خصوص وضعیت بازارها و معیشت آتی مردم دامن زده است. برخی افزایش نرخ ارز را اجتناب ناپذیر و روندی طبیعی در اقتصاد توصیف کردند و برخی نیز به انتقاد از این شرایط پرداخته اند.