تمیمه کودک طلا شامل یه دستبند و یک انگشتر به هم متل در سایز کودکانه است که می تواند زینتی برای فرزندان و همچنین سرمایه ای مناسب باشد.