یکی از مورد توجه ترین مصنوعات طلا، در بین عوام، النگو است. زیراکه هم زیبایی فراوان به تیپ و ظاهر فرد می دهد و هم از جمله اقتصادی ترین مصنوعات طلا نیز به شمار می رود. برای مثال النگوهایی مانند النگوی پروفیلی هم سبک وزن و هم اجرتی پایین دارد.