بودجه سال ٩٧ اعلام شد

بودجه سال ٩٧ توسط رئیس جمهوری ایران برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

بودجه سال ٩٧ توسط رئیس جمهوری ایران برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش طلافروشان  بودجه سال ۱۳۹۷ کشور از نظر منابع بالغ بر ١١ میلیون و ٩۴٩ هزار و ٣۵۴ میلیاردو ۶٧۴ میلیون (یازده میلیون و نهصدو چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیاردو ششصد و هفتاد و چهار میلیون)یا(۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰)ریال و از نظر مصرف های بالغ یازده میلیون و نهصدو چهل ونه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهارمیلیون(۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصرف بودجه عمومی دولت از نظ هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر ۴ میلیون و ٢۴٨ هزار و ١١٠ میلیارد و ٨٩١ میلیون (چهار میلیون و دویست و چهلو نه هزار و یک صد و ده میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون)یا(۴,۲۴۹,۱۱۰,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال شامل:

١- منابع عمومی شامل ٣ میلیون و ۶٨٠ هزار و ۴٩٠ میلیارد(سه میلیونو ششصد و هشتاد هزار و چهارصدو نود میلیارد )(۳,۶۸۰,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه هاو مؤسسات دولتی شامل ۵۶٨ هزار و ۶٢٠ میلیارد و ٨٩١ میلیون( پانصد و شصت و هشت هزار و ششصد و بیست میلیارد و هشتصد و نودو یک میلیون) (۵۶۸،۶۲۰،۸۹۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال

ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی بسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شامل ٨ میلیون و ١٣٩ هزارو ٨٧١ میلیارد و ۴٩١ میلیون (هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهار صد و نود ویک میلیون )یا( ۸,۱۳۹,۸۷۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ )ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها شامل ٨ میلیون و ١٣٩ هزارو ٨٧١ میلیاردو ۴٩١ میلیون (هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهار صد و نود ویک میلیون)یا(۸,۱۳۹,۸۷۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰)ریال

گفتنی است که ؛ بودجهٔ کل کشور در ایران برنامهٔ مالی دولت این کشور است و برای یکسال مالی توسط به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین می‌شود.

لایحهٔ بودجه بعد از تصویب در هیئت وزیران به مجلس ارائه و پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان از مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. طبق قانون محاسبات عمومی «این بودجه شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به رسیدن سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود» است.
این بودجه سه قسمت دارد:
۱٫ بودجه عمومی دولت شامل دو جزء:
* پیش‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حسابهای خزانه‌داری گرفته می‌ شود.
* پیش‌بینی پرداخت هایی که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مالی ربط داده می شود.
۱٫ بودجه شرکتهای دولتی و بانکها.
۲٫ بودجه مؤسساتی که زیر عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.