مدال کتیبه ۱۹۵

وزن سنگ کسر شده است.
قیمت سنگ ۱۰۰ هزار تومان.