مدال کتیبه ۱۹۳

وزن سنگ کسر شده است.
قیمت سنگ ۷۰ هزار تومان.